dijous, 25 de novembre del 2021

Escrivim textos expositivoargumentatius sobre la llengua

 

Usos conscients, inconscients
i simbòlics de les llengües
En principi serà la tipologia expositivoargumentativa la que comencem a treballar. Al dossier teniu sis models reproduïts dels exàmens de les PAU per tal d'acostar-nos a les diferents tipologies de textos que cal comentar i després emular. A banda dels narratius, hi trobareu la diversitat següent: articles d'opinió o columnes, fragments de llibres de caràcter assagístic sobre les llengües, cròniques, i poc més. I ara, per poder abordar-los a classe i practicar la redacció de la tipologia argumentativa, llistem els textos fornits al dossier amb informació complementària, que ens ajudarà a focalitzar tant els temes sociolingüístics que enclouen així com l'activitat concreta de redacció i tipologia textual que es demana en cada prova d'examen.

1. PAU, juny de 2021 (títol, procedència del text i activitat de redacció) [pàg. 21 del dossier]

 1. Sense títol (article d’opinió: text expositivoargumentatiu)

 2. Vicent RIERA I ESCRIVÀ, (https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/43449/per-que-els-professors-de-secundaria-es-jubilen-als-seixanta-anys, [12-3-2021])

 3. Explica quina és, en la teua opinió, la situació actual de l’ensenyament en Secundària a partir de les nocions i termes apareguts al text. (Extensió: 150 paraules aproximadament). [2 punts]

2. PAU, juny de 2020 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 25]

 1. El Consell d'Europa alerta que el valencià es troba en una situació preocupant (crònica: text informatiu amb modalització valorativa, però no presenta tesi ni arguments)

 2. Diari Levante, Estrasburg / València 11/12/2019 (adaptació)

 3. Redacta un text en què valores la situació tractada en el text 2. Explica-hi alguna manera que cregues útil per a corregir-la. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: política lingüística, planificació lingüística, llengües minoritzades, discriminació, substitució lingüística, àmbits d’ús, conflicte lingüístic, ...

3. PAU, setembre de 2020 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 29]

 1. Xenofòbia lingüística (article d’opinió / columna)

 2. Rubio, Antoni, El Temps, 24/02/2020 (adaptació)

 3. Escriu un text de característiques semblants al de Rubio, sobretot quant al registre, a la tipologia i als recursos expressius, en què expliques una experiència lingüística semblant. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, bilingüisme, diglòssia, comunitat lingüística, llengua minoritzada, discriminació lingüística, substitució lingüística, àmbits d’ús, submissió apresa, ...

4. PAU, juny de 2019 (títol, procedència del text, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 42]

 1. Des del bressol, en valencià (crònica)

 2. Ciges, Teresa: Saó (30/10/2017)

 3. Redacta un text de característiques tipològiques semblants al de Teresa Ciges, en el qual expliques una campanya distinta però amb la mateixa finalitat. Recorda que has de posar un títol al text. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, política lingüística, planificació lingüística, actitud lingüística, bilingüisme,

5. PAU, juny de 2018 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 34]

 1. Fragment de llibre assagístic / divulgació sociolingüística, sense títol (probable text expositivoargumentatiu. Tracta la desaparició de les llengües al món)

 2. TUSON, Jesús (2011): Quinze lliçons sobre el llenguatge (i algunes sortides de to). Barcelona, Ara Llibres, pp. 179-182.

 3. Escriu un text de característiques semblants al de Jesús Tuson, sobretot quant al registre, a la tipologia i als recursos expressius. Què li diries a una persona que et proposara que fos la teua llengua una de les que hauria de ser sacrificada en favor de la comunicació al món? (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, prejudicis lingüístics, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, política lingüística, planificació lingüística, actitud lingüística, bilingüisme,...

6. PAU, juliol de 2018 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 38]

 1. Fragment d’article d’investigació sociolingüística sense títol, de caràcter expositivoargumentatiu. Analitza l’ús del valencià pels tuitaires de la Marina Alta.

 2. TÖLKE, Vanessa (2015): «L’ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials: el valencià en Twitter», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 28, pp. 95–115.

 3. Les xarxes socials promouen o perjudiquen l’ús de les llengües minoritàries? Escriu un text de característiques tipològiques semblants al que has llegit exposant les raons que justifiquen la teua resposta a la pregunta plantejada. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts].

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, normalització lingüística, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, actitud lingüística, conflicte lingüístic, superació de la diglòssia,...

___________
___________

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.