Programació 22-23

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

2n de Batxillerat


Material per al curs 2022-2023:

1. Dossier enquadernat Valencià: Llengua i Literatura del Departament de Valencià, a pagar per l’alumne/a si el demana ja enquadernat, o per descarregar gratuïtament des del blog portafoli de 2n i imprimir-lo a casa.

2. Lectures obligatòries:

La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda,  Ed. Bromera

Selecció de 10 poemes del Llibre de meravelles, de V. A. Estellés (al dossier)

Selecció de 8 entrades del Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster (al dossier)

El verí del teatre, Rodolf Sirera, Ed 62

3. Portafoli docent [aquest blog], amb recull de materials de consulta i complementaris. Hi haurà exercicis enllaçats a Drive i Kahoot. També serà l’espai on es marcaran les activitats a desplegar al llarg del curs: biografia lingüística (Nadal), ressenya d’una obra teatral, treball de camp per a Sociolingüística, participacions a premis amb textos literaris i assagístics (25 d'abril), etc. L’adreça web és: https://batxillerat2lil.blogspot.com. Al cercador de Google es troba sota el nom: Batxillerat 2. Llengua i Literatura.


Distribució programada dels continguts per avaluació:


1r trimestre

El text narratiu i el text expositiu. Coherència.

Adequació (I): tipologia textual, registre i dialecte; veus del discurs

ESTUDI DE LA LLENGUA: Fonètica, pronoms febles i funcions sintàctiques

LITERATURA: Narrativa des de la postguerra fins l’actualitat (Rodoreda, 
La plaça del Diamant)

Barbarismes habituals i forma estàndard

-----

2n trimestre

El text poètic i el text argumentatiu. L’assaig. Adequació (II): modalització i 
recursos expressius.

SOCIOLINGÜÍSTICA

ESTUDI DE LA LLENGUA: oració complexa (I), connectors i marcadors textuals

LITERATURA: Poesia des de la postguerra fins l’actualitat (Estellés, 
Llibre de meravelles)

Les figures retòriques i els temes emprats pel poeta Vicent Andrés Estellés

Assaig des de la postguerra fins l’actualitat (Fuster, Diccionari per a ociosos)

Característiques de l’estil fusterià

Enriquiment de fraseologia valenciana

-----

3r  trimestre

El text teatral. Cohesió

ESTUDI DE LA LLENGUA: dixi, consecutio temporum (alteració de les relacions 
temporals d’un fragment), oració complexa (II)

LITERATURA: Teatre des de la postguerra fins l’actualitat (Sirera, El verí del teatre)

Revisió de tots els aspectes estudiats

-----

>>> Vegeu totes les preguntes possibles de l'examen de selectiu (cliqueu ací)

- - - - - - - - - - 


AVALUACIÓ

*Exàmens d’avaluació: se’n farà només un que contindrà, a partir del text a analitzar, els diversos aspectes de comentari que hagen estat estudiats (comentari), aspectes pràctics sobre llengua i comentaris d’aspectes formals, contextuals i històrics de les obres literàries obligatòries de cada avaluació. La nota d’aquest examen constituirà el 70% de la nota global de l’avaluació. El comentari de text, que és l’aspecte principal d’aquest curs, anirà desenvolupant-se des d’aspectes parcials fins a la realització d’un comentari global cap a final de curs. Quant a l’expressió, les faltes d’ortografia, gramaticals o lèxiques seran penalitzades de la manera com s'explica tot seguit.

La valoració atendrà aspectes com la precisió, la claredat i l'ordre les idees i els conceptes, l'estructuració harmònica del text (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. En aquest aspecte, es descomptaran 0’05 punts per error gramatical i d’expressió. El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. Aquests descomptes s’apliquen de la mateixa manera a l’examen de les PAU en Valencià.

Dates d’avaluació de 2n de Batxillerat

1a av. 21 de novembre

2a av. 20 de febrer

3a av. 23 de maig

Amb assignatures pendents de 1r, aquestes s’avaluen el 27 d’abril.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

*Una prova escrita en la 1a, la 2a i la 3a avaluacions sobre cada lectura que figura més amunt, que constituirà el 20% de la nota trimestral.

*Un examen de comentari complet basat en els continguts vistos cada avaluació, i acumulables en la 2a i la 3a, semblants al tipus que es demana a les proves selectives d’accés a la Universitat. Aquest suposa el 70% de la nota.

*Exercicis de classe basats en el dossier i les pràctiques fetes a casa amb proves en Drive i Kahoot, a més de textos creatius i comentaris manats pel professor. Aquest apartat suposa el 10% de la nota d’avaluació.

*L’alumne/a pot pujar nota (fins al 10%):

1. fent lectures voluntàries, negociant-les amb el professorat;

2. presentant comentaris de text, redaccions lliures i treballs de creació literària (poesia, relats, etc.)

3. elaborant altres textos multimodals sobre les lectures;

4.participant i col·laborant de manera activa en activitats organitzades pel Dept. de Valencià.


*La nota final del curs s’establirà per la mitjana de les notes de les tres avaluacions tenint en compte les dècimes. A partir de sis dècimes s’obtindrà la qualificació del número enter següent.

*L'assistència als exàmens i les diverses proves que hagen estat establertes és inexcusable. Només raons de força major, amb certificació oficial, justificaran possibles absències i en aquest cas s'establiran els controls en horari especial o amb altres grups.

*Les faltes d’assistència a classe s’han de justificar sempre.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.