Programació 21-22

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

2n de Batxillerat


Material per al curs 2021-2022:

1. Dossier enquadernat Valencià: Llengua i Literatura del Departament de Valencià, a pagar per l’alumne/a si el demana ja enquadernat, o per descarregar gratuïtament des del blog portafoli de 2n i imprimir-lo a casa.

2. Lectures obligatòries:

La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda,  Ed. Bromera

Selecció de 10 poemes del Llibre de meravelles, de V. A. Estellés (al dossier)

Selecció de 8 entrades del Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster (al dossier)

El verí del teatre, Rodolf Sirera, Ed 62

3. Portafoli docent, amb recull de materials de consulta i complementaris. Hi haurà exercicis enllaçats a Drive i Kahoot. També serà l’espai on es marcaran les activitats a desplegar al llarg del curs: biografia lingüística (Nadal), ressenya d’una obra teatral, treball de camp per a Sociolingüística, participacions a premis amb textos literaris i assagístics, dia del llibre, etc. L’adreça web és: https://batxillerat2lil.blogspot.com


Distribució aproximada dels continguts per avaluació

1r trimestre

El text narratiu i el text expositiu. Coherència.

Adequació (I): tipologia textual, registre i dialecte; veus del discurs

ESTUDI DE LA LLENGUA: Fonètica, pronoms febles i funcions sintàctiques

LITERATURA: Narrativa des de la postguerra fins l’actualitat (Rodoreda, 
La plaça del Diamant)

Barbarismes habituals i forma estàndard

-----

2n trimestre

El text poètic i el text argumentatiu. L’assaig. Adequació (II): modalització i 
recursos expressius.

SOCIOLINGÜÍSTICA

ESTUDI DE LA LLENGUA: oració complexa (I), connectors i marcadors textuals

LITERATURA: Poesia des de la postguerra fins l’actualitat (Estellés, 
Llibre de meravelles)

Les figures retòriques i els temes emprats pel poeta Vicent Andrés Estellés

Assaig des de la postguerra fins l’actualitat (Fuster, Diccionari per a ociosos)

Característiques de l’estil fusterià

Enriquiment de fraseologia valenciana

-----

3r  trimestre

El text teatral. Cohesió

ESTUDI DE LA LLENGUA: dixi, consecutio temporum (alteració de les relacions 
temporals d’un fragment), oració complexa (II)

LITERATURA: Teatre des de la postguerra fins l’actualitat (Sirera, El verí del teatre)

Revisió de tots els aspectes estudiats

-----

AVALUACIÓ

*Exàmens d’avaluació: se’n farà només un que contindrà, a partir del text a analitzar, els diversos aspectes de comentari que hagen estat estudiats (comentari), aspectes pràctics sobre llengua i comentaris d’aspectes formals, contextuals i històrics de les obres literàries obligatòries de cada avaluació. La nota d’aquest examen constituirà el 70% de la nota global de l’avaluació. El comentari de text, que és l’aspecte principal d’aquest curs, anirà desenvolupant-se des d’aspectes parcials fins a la realització d’un comentari global cap a final de curs. Quant a l’expressió, les faltes d’ortografia, gramaticals o lèxiques seran penalitzades de la manera com s'explica tot seguit.

La valoració atendrà aspectes com la precisió, la claredat i l'ordre les idees i els conceptes, l'estructuració harmònica del text (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. En aquest aspecte, es descomptaran 0’05 punts per error gramatical i d’expressió. El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. Aquests descomptes s’apliquen de la mateixa manera a l’examen de les PAU en Valencià.

Dates d’avaluació de 2n de Batxillerat

1a av. 17 de novembre

2a av. 9 de febrer

3a av. 19 de maig

Amb assignatures pendents de 1r, aquestes s’avaluen el 27 d’abril.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

*Una prova escrita en la 1a, la 2a i la 3a avaluacions sobre cada lectura que figura més amunt, que constituirà el 20% de la nota trimestral.

*Un examen de comentari complet basat en els continguts vistos cada avaluació, i acumulables en la 2a i la 3a, semblants al tipus que es demana a les proves selectives d’accés a la Universitat. Aquest suposa el 70% de la nota.

*Exercicis de classe basats en el dossier i les pràctiques fetes a casa amb proves en Drive i Kahoot, a més de textos creatius i comentaris manats pel professor. Aquest apartat suposa el 10% de la nota d’avaluació.

*L’alumne/a pot pujar nota (fins al 10%) sempre que la nota d’avaluació siga 4 o més:

1. fent lectures voluntàries, negociant-les amb el professorat;

2. presentant comentaris de text, redaccions lliures i treballs de creació literària (poesia, relats, etc.)

3. elaborant altres textos multimodals sobre les lectures;

4.participant i col·laborant de manera activa en activitats organitzades pel Dept. de Valencià.

5. participant activament a classe en la contestació d’exercicis.


*La nota final del curs s’establirà per la mitjana de les notes de les tres avaluacions tenint en compte les dècimes. A partir de sis dècimes s’obtindrà la qualificació del número enter següent.

*L'assistència als exàmens i les diverses proves que hagen estat establertes és inexcusable. Només raons de força major, amb certificació oficial, justificaran possibles absències i en aquest cas s'establiran els controls en horari especial o amb altres grups.

*Les faltes d’assistència a classe s’han de justificar sempre.

- - - - - - - - - -  SI VOLS POTS DESCARREGAR AQUESTA PÀGINA EN PDF CLICANT ACÍ - - - - - - - - -

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.