Programació 20-21


VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA. 2n de Batxillerat

Material per al curs 2020-2021:

1. Dossier enquadernat Valencià: Llengua i Literatura del Departament de Valencià, a pagar per l’alumne/a si el demana ja enquadernat, o per descarregar gratuïtament des del portafoli i imprimir-lo a casa.

2. Lectures obligatòries:
  • La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda,  Ed. Bromera
  • Selecció de 10 poemes del Llibre de meravelles, de V. A. Estellés (al dossier)
  • Selecció de 8 entrades del Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster (al dossier)
  • El verí del teatre, Rodolf Sirera, Ed 62
  • 3. Portafoli docent, amb recull de materials de consulta i complementaris. També serà l’espai on es marcaran les activitats a desplegar al llarg del curs: biografia lingüística (Nadal) Webcongrés (II Online Conference for the Promotion of Catalan in Valencia), ressenya d’una obra teatral, treball de camp per a Sociolingüística, dia del llibre, etc.
  • 4. Portafoli discent del grup-classe, on cada alumne/a publicarà els seus treballs cada dues o tres setmanes segons es marque. Les adreces web dels portafolis són: http://portafoli2na.blogspot.com i http://portafoli2nb.blogspot.com
Distribució aproximada dels continguts per avaluació
1r trimestre
El text narratiu i el text expositiu. Coherència.
Adequació (I): tipologia textual, registre i dialecte; veus del discurs
ESTUDI DE LA LLENGUA: Fonètica, pronoms febles i funcions sintàctiques
LITERATURA: Narrativa des de la postguerra fins l’actualitat (Rodoreda, 
La plaça del Diamant)
2n trimestre
El text poètic i el text argumentatiu. L’assaig. Adequació (II): modalització i 
recursos expressius.
SOCIOLINGÜÍSTICA
ESTUDI DE LA LLENGUA: oració complexa (I), connectors i marcadors textuals
LITERATURA: Poesia des de la postguerra fins l’actualitat (Estellés, 
Llibre de meravelles)
Assaig des de la postguerra fins l’actualitat (Fuster, Diccionari per a ociosos)
3r  trimestre
El text teatral. Cohesió
ESTUDI DE LA LLENGUA: dixi, consecutio temporum (alteració de les relacions 
temporals d’un fragment), oració complexa (II)
LITERATURA: Teatre des de la postguerra fins l’actualitat (Sirera, El verí del teatre)


AVALUACIÓ

*Exàmens d’avaluació (un o dos), que contindran, a partir del text a analitzar, els diversos aspectes de comentari que hagen estat estudiats (comentari), aspectes pràctics sobre llengua i comentaris d’aspectes formals, contextuals i històrics de les obres literàries obligatòries de cada avaluació. La nota d’aquests exàmens constituirà el 70% de la nota global de l’avaluació. El comentari de text, que és l’aspecte principal d’aquest curs, anirà desenvolupant-se des d’aspectes parcials fins a la realització d’un comentari global cap a final de curs. Quant a l’expressió, les faltes d’ortografia, gramaticals o lèxiques seran penalitzades de la manera com s'explica tot seguit.

La valoració atendrà aspectes com la precisió, la claredat i l'ordre les idees i els conceptes, l'estructuració harmònica del text (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. En aquest aspecte, es descomptaran 0’05 punts per error gramatical i d’expressió. El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.

*Una prova escrita en la 1a i la 3a avaluacions (i un treball en la 2a avaluació) sobre cada lectura que figura més amunt, que constituirà el 15% de la nota trimestral.
*Treballs de redacció, per escrit o publicats al portafoli d’aula, que constituiran com a màxim el 15% de la nota d’avaluació. S’exigirà complir amb els terminis de lliurament dels treballs.
*Les faltes d’assistència a classe s’han de justificar sempre.
*L’alumne/a pot pujar nota (10%) sempre que la mitjana de l'examen-control equivalga a 4 o més:
1. fent lectures voluntàries, negociant-les amb el professorat;
2. presentant comentaris de text, redaccions lliures i treballs de creació literària (poesia, relats, etc.)
3. elaborant altres textos multimodals sobre les lectures;
4.participant i col·laborant de manera activa en activitats organitzades pel Dept. de Valencià.


*La nota final del curs s’establirà per la mitjana de les notes de les tres avaluacions tenint en compte les dècimes.
*L'assistència als exàmens i les diverses proves que hagen estat establertes és inexcusable. Només raons de força major, amb certificació oficial, justificaran possibles absències i en aquest cas s'establiran els controls en horari especial o amb altres grups.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.